Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen, offerte en overeenkomsten waarbij Theunis.softwaresolution partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Theunis.softwaresolution uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Theunis.softwaresolution, voor de uitvoering waarvan door Theunis.softwaresolution derden dienen te worden betrokken. 1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 1.6 Indien Theunis.softwaresolution niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Theunis.softwaresolution in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering/levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
volgende pagina vorige pagina