Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering / levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten 11.1 De eigendom van de geleverde diensten/producten door Theunis.softwaresolution gaat pas over aan de Opdrachtgever, na volledige betaling van de overeenkomst. 11.2 De door Theunis.softwaresolution te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Theunis.softwaresolution kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 11.3 De in lid 11.2 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Theunis.softwaresolution verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 11.4 Bij het niet of onvoldoende functioneren van de geleverde diensten en/of producten, dient de Opdrachtgever Theunis.softwaresolution schriftelijk op de hoogte te stellen, binnen de geldende garantietermijn. Bij terechte gebreken dient Theunis.softwaresolution binnen een redelijk termijn de gebreken op te lossen volgens de overeenkomst tussen Theunis.softwaresolution en clint. 11.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Theunis.softwaresolution, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Theunis.softwaresolution geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 11.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Theunis.softwaresolution te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen dertig dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Theunis.softwaresolution te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Theunis.softwaresolution in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Theunis.softwaresolution in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 11.7 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Theunis.softwaresolution opdracht gegeven heeft. 11.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 11.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Theunis.softwaresolution daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 11.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden volgende pagina vorige pagina