Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering / levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid 16.1 Indien Theunis.softwaresolution aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 16.2 Theunis.softwaresolution is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Theunis.softwaresolution is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 16.3 Indien Theunis.softwaresolution aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theunis.softwaresolution beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 16.4 De aansprakelijkheid van Theunis.softwaresolution is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 16.5 Theunis.softwaresolution is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 16.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Theunis.softwaresolution aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Theunis.softwaresolution toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Theunis.softwaresolution is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 16.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Theunis.softwaresolution of zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden volgende pagina vorige pagina