Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering / levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling 19.1 Theunis.softwaresolution is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. 19.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theunis.softwaresolution.
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
vorige pagina