Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst 2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Theunis.softwaresolution eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Theunis.softwaresolution. 2.2 De verplichtingen van Theunis.softwaresolution gaan nooit verder dan door Theunis.softwaresolution schriftelijk is bevestigd. 2.3 De overeenkomst tussen Theunis.softwaresolution en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2.4 Indien door Theunis.softwaresolution of door Theunis.softwaresolution ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 2.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Theunis.softwaresolution gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Theunis.softwaresolution daardoor direct of indirect ontstaan. Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering/levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
volgende pagina vorige pagina