Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst 3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Theunis.softwaresolution zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Theunis.softwaresolution gerechtigd het aanbod te wijzigen. 3.2 Theunis.softwaresolution kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Theunis.softwaresolution mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 3.4 Een overeenkomst komt pas tot stand indien de Opdrachtgever en Theunis.softwaresolution de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben: “de opdrachtbevestiging” of een digitale opdrachtbevestiging per e-mail heeft verstuurd naar theunis.softwaresolution@ziggo.nl. 3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Theunis.softwaresolution daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Theunis.softwaresolution anders aangeeft. 3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Theunis.softwaresolution niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering / levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
volgende pagina vorige pagina