Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever 4.1 De Opdrachtgever zal Theunis.softwaresolution steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 4.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Theunis.softwaresolution verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Theunis.softwaresolution bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. Artikel 5 Uitvoering / levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
volgende pagina vorige pagina