Theunis.softwaresolution Leveringsvoorwaarden januari 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 2 Aangaan overeenkomst Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever Artikel 5 Uitvoering / levering Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 8 Honorarium Artikel 9 Prijs en betaling 9.1 Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Theunis.softwaresolution aan te wijzen bankrekening. 9.2 De Opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. 9.3 Indien clint de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Theunis.softwaresolution is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. 9.4 Heeft de Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Theunis.softwaresolution dan geeft de Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. de Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard. 9.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 9.6 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Theunis.softwaresolution echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud / garantie geleverde producten Artikel 12 Schadevergoeding Artikel 13 Overmacht Artikel 14 Annulering Artikel 15 Beeindiging Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Toepasselijk recht Artikel 18 Geschillen Artikel 19 Slotbepaling
theunis.softwaresolution is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59502517
Home Trainingsoftware Webdesign Contact Algemene voorwaarden volgende pagina vorige pagina